Privacy policy - GDPR

FreeSky privacyverklaringWij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke


De betrokken gegevens worden verwerkt door FreeSky CV, dat wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat FreeSky instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot FreeSky:

FreeSky CV
Buisstraat 79
2890 Puurs-Sint-Amands
ondernemingsnummer: 0690.924.565

Mob. 0476 30 32 45

info@FreeSky.be

Waarom en hoe verwerken we jouw gegevens?


De gegevens die FreeSky over jou verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we jouw gegevens verwerken:

  • Als je een vraag stelt aan FreeSky (contactformulier of per mail), vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.
  • Als je je inschrijft voor een cursus/coaching, vragen we jouw contactgegevens en (indien relevant) facturatiegegevens om de inschrijving te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen, noch aan andere deelnemers aan de coaching waarvoor je je inschrijft.


Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?


Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-) contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.


Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens


Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

  • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
  • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van jouw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van jouw gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
  • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;


Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@FreeSky.be.


Klachten


Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je  wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).